Skip to main content

Den Europeiska Unionens Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) markerar en betydande förändring i hur företag rapporterar om sin hållbarhetspåverkan. Denna artikel kommer att ge en översikt över CSRD, dess krav och dess betydelse, samt hur företag kan dra nytta av sina system för leverantörsfakturahantering och leverantörshantering för att uppfylla dessa krav.

Vad är CSRD?

CSRD är en uppdatering av den tidigare Non-Financial Reporting Directive (NFRD) och syftar till att förbättra kvaliteten och omfattningen av företags hållbarhetsrapportering. CSRD trädde i kraft den 1 januari 2024 och omfattar nu över 50 000 företag i Europa, jämfört med de tidigare 11 000 under NFRD. De nya rapporteringsstandarderna, kallade European Sustainability Reporting Standards (ESRS), kräver att företag rapporterar om sin miljömässiga, sociala och styrningsmässiga (ESG) påverkan.

Bakgrunden till CSRD är EU:s målsättning om inga nettoutsläpp av CO2 år 2050 samt att ekonomisk tillväxt ska kunna ske frikopplad från resursförbrukning.

Målsättningen är vidare att främja transparens och långsiktighet i hållbarhetsarbetet samt att styra kapitalflöden till mer hållbara verksamheter.

CSRD har fyra huvudsakliga mål

 1. Förbättra fullständigheten, noggrannheten och tillförlitligheten av insamlad information.
 2. Utöka rapporteringsskyldigheterna till fler företag.
 3. Öka medvetenheten om företags miljöpåverkan, inklusive ESG-risker.
 4. Standardisera balansräkningar över hela EU.

De största skillnaderna mellan CSRD och NFRD inkluderar utvidgningen av rapporteringskrav till fler företag, mer detaljerade europeiska deklarationsstandarder och krav på oberoende revisioner av rapporterna.

Vilka företag påverkas?

CSRD omfattar alla stora företag och börsnoterade små och medelstora företag (SMF) i EU, samt internationella företag med betydande verksamhet inom EU. För att anses vara ett stort företag måste företaget uppfylla minst två av följande tre kriterier:

 • Minst 250 anställda.
 • En årsomsättning på över 50 miljoner euro.
 • En balansräkning på över 25 miljoner euro.

Även mindre företag omfattas om de är börsnoterade och uppfyller vissa tröskelvärden.

Dubbel väsentlighet ligger till grund för redovisning enligt CSRD

Ett centralt begrepp i CSRD är ”dubbel väsentlighet”, vilket innebär att företag måste beakta både hur externa faktorer påverkar deras ekonomi (finansiellt perspektiv eller utifrån-och-in perspektiv) och hur deras verksamhet påverkar miljön och samhället (påverkansperspektiv eller inifrån-och-ut perspektiv). Detta innebär att företag måste identifiera och rapportera både finansiella och icke-finansiella risker och möjligheter.

Beakta hela värdekedjan

En värdekedja omfattar alla aktiviteter och processer som ett företag eller organisation genomför för att ta en produkt eller tjänst från koncept till konsumtion. Detta inkluderar alla steg från den ursprungliga källan, såsom utvinning av råvara, till produktion av material, distribution, marknadsföring, leverans till kund och avfallshantering. För att underlätta förståelsen kan värdekedjan delas upp i tre delar: uppströms, egna verksamheten och nedströms.

Uppströms

Uppströms omfattar alla aktiviteter som sker innan råvarorna når vårt företag. Dessa inkluderar:

 • Utvinning av råvara: Processen att utvinna nödvändiga råvaror från naturen.
 • Materialtillverkning: Förädling av råvaror till användbara material.
 • Underleverantörer: Leverantörer som tillhandahåller delar eller komponenter som behövs för produktion.
 • Logistik och transport till vårt företag: Transport och logistiklösningar som förflyttar material och produkter till vår verksamhet.

Den egna verksamheten

Denna del av värdekedjan handlar om de aktiviteter som sker inom vår egen verksamhet. Det inkluderar alla interna processer som är nödvändiga för att tillverka, förädla, sälja och distribuera produkter eller tjänster.

Nedströms

Nedströms omfattar alla aktiviteter som sker efter att produkterna lämnar vårt företag, inklusive:

 • Transport från vårt företag: Logistik och transportlösningar för att leverera produkter till mellanhänder eller slutkunder.
 • Mellanhänders arbete: Aktiviteter som utförs av distributörer eller återförsäljare för att få produkten till slutkunden.
 • Kundens användning: Hur kunden använder produkten, inklusive eventuellt underhåll och service.
 • Återvinning och avfallshantering: Hur produkten återvinns eller hanteras när dess livslängd är uppnådd, inklusive avfallshantering.

Implementeringsschema

Implementeringen av CSRD sker i flera steg:

1 januari 2024: Stora företag som redan omfattas av NFRD.

1 januari 2025: Övriga stora företag.

1 januari 2026: Börsnoterade små och medelstora företag med fler än 10 anställda

1 januari 2028: Internationella företag med betydande verksamhet i EU.

Så kan företag förbereda sig

För att förbereda sig för CSRD behöver företag:

 1. Analysera de nya kraven och förstå vilka avdelningar som påverkas.
 2. Genomföra en dubbel materialitetsanalys för att identifiera relevanta ESG-frågor.
 3. Samla in och organisera data som krävs för rapporteringen.
 4. Utföra en gap-analys för att identifiera skillnader mellan nuvarande praxis och CSRD-kraven.
 5. Utbilda och engagera interna intressenter för att säkerställa en smidig övergång.

En viktig källa för er hållbarhetsrapportering

Era leverantörsfakturor innehåller information om material och produkter som ni köpt in. Detaljgraden avgörs av hur ni tar emot era fakturor och hur mycket information ni väljer att ta in i ert system. Här finns stora möjligheter att få underlag för exempelvis resursförbrukning inklusive material, energi och vatten. Utöver hanteringen av leverantörsfakturor erbjuder många system även utökade möjligheter för hantering av företagets leverantörer, så kallat Supplier Releationship Managment. Här finns möjlighet att även hantera de kvalitativa delarna av CSRD-redovisningen. Conrab Opto erbjuder moduler för hantering av både leverantörsfakturor och företagets leverantörer.