Skip to main content

Inledning

Varför har vi en integritetspolicy?

Conrab Opto AB (benämns nedan ”Conrab Opto” eller ”vi”) värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Integritetspolicyn innehåller information som ska tillhandahållas enligt EUs Dataskyddsförordning 2016/679 (ofta kallad ”GDPR”) för att säkerställa en öppen och transparent behandling av dina personuppgifter. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Conrab Opto AB, org nr 556814-2961, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter såsom personuppgiftsansvarig. Conrab Optos kontaktuppgifter är:

Telefonnummer: +46 (0) 40 680 85 80
Adress: Höjdrodergatan 14, 212 39 Malmö

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Personuppgifter som vi har samlat in från dig

Conrab Opto hanterar uppgifter om dig som representant för företagskunder och leverantörer. De uppgifter om dig som vi sparar, omfattar uppgifter om ditt namn, företagsnamn, din roll hos företaget, telefonnummer, företagets postadress och e-postadress.

Du har ingen skyldighet att uppge dina personuppgifter till Conrab Opto, utan Conrab Optos ändamål med behandlingen endast är att underlätta och effektivisera kommunikationen med företagskunder och leverantörer. Om du inte tillhandahåller dina personuppgifter, behöver Conrab Opto underlåta att behandla kontaktpersoners personuppgifter alternativt efterfråga andra kontaktpersoner hos ditt företag.

Cookies

Vi sparar inga personuppgifter i cookies när du besöker vår hemsida.

Personuppgifter som inte har erhållits från dig

Conrab Opto hanterar uppgifter om dig som representant för företagskunder och leverantörer. De uppgifter om dig som vi sparar, omfattar uppgifter om ditt namn, företagsnamn, din roll hos företaget, telefonnummer, företagets postadress och e-postadress.

Ovan uppgifter samlas enbart in från kollegor på det företag du är anställd på.

För vilka ändamål använder vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som vi har samlat in från dig

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig som kontaktperson hos ett företag som samarbetar och/eller har avtal med Conrab Opto, antingen som kund eller som leverantör. Conrab Opto lämnar bl a information till våra samarbetspartners avseende Conrab Optos verksamhet och skickar nyhetsbrev till kontaktpersoner hos kunder.

Cookies

Det enda som sparas lokalt i din webbläsare är en språkinställning.

Personuppgifter som inte har erhållits från dig

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig som intressent av vårt system Conrab Opto. Vi använder dessa personuppgifter enbart för att kunna skicka nyhetsbrev till dig kring funktioner som vi hoppas är intressanta för dig.

Information som vi delar

Vi delar som regel inte dina personuppgifter med någon utomstående. Det kan dock förekomma att våra IT-leverantörer i samband med tillhandahållandet av IT-tjänster har tillgång till personuppgifter och annan information i IT-system när de tillhandahåller drifts- eller supporttjänster. Sådana IT-leverantörer hanterar dock inte dina personuppgifter för egna ändamål, utan bara på Conrab Optos uppdrag.

Som exempel kan nämnas att vi lämnar personuppgifter på våra kundfakturor till vår partner för distribution av kundfakturan. Dock använder inte vår partner dessa uppgifter för egna ändamål utan enbart för att överföra namnet på kundfakturan som skickas till er.

Vilken rättslig grund har vi för behandling av dina personuppgifter?

Berättigat intresse

Den rättsliga grunden för Conrab Optos hantering av dina personuppgifter som kontaktperson för Conrab Optos samarbetsföretag är Conrab Optos berättigade intresse (intresseavvägning), enligt Dataskyddsförordningen artikel 6.1 (f). Conrab Optos berättigade intresse är att Conrab Optos behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att underlätta och säkerställa en effektiv kommunikation mellan Conrab Opto och dig som kontaktperson/representant för partners och företag på ett ändamålsenligt sätt.

Hur länge kommer vi att lagra dina personuppgifter?

Dina personuppgifter gallras/raderas enligt följande:

  • När du upphör att vara representant/kontaktperson för Conrab Optos samarbetsföretag, då gallras/raderas dina personuppgifter.
  • När Conrab Optos samarbete med aktuellt samarbetsföretag som du representerar upphör, då gallras/raderas dina personuppgifter.

Dina övriga rättigheter

Rätt till tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att av Conrab Opto få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas av oss och i så fall få tillgång till personuppgifterna och information behandlingen, exempelvis ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller.

Rätt till rättelse

Om du anser att de personuppgifter som Conrab Opto har om dig är felaktiga, exempelvis uppgift om namn och adress, har du rätt att få uppgifterna rättade och kompletterade.

Rätt till radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade, exempelvis för det fall att personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, om du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, med undantag för lagring. Du kan utöva denna rättighet om du exempelvis bestrider dina personuppgifters korrekthet eller om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är olaglig.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende dig som grundar sig på Dataskyddsförordningens artikel 6.1 e eller f (intresseavvägning), inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.

Om personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som dig och som du har tillhandahållit Conrab Opto, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig, förutsatt att behandlingen sker automatiserat och att behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal.

Överföring av personuppgifter till tredjeland

Som policy behandlar Conrab Opto endast personuppgifter inom EU/EES. För det fall att personuppgifter ändå skulle komma att behandlas utanför EU/EES, kommer det endast att ske förutsatt att det är tillåtet enligt Dataskyddsförordningen och under förutsättning att EU-kommissionen bedömt att det föreligger adekvat skyddsnivå i tredjelandet, efter att vi har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder enligt Dataskyddsförordningen eller att annan grund för sådan överföring enligt Dataskyddsförordningen är tillämplig.

Ändringar i denna integritetspolicy

Conrab Opto kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i den tiden i den om det är nödvändigt för att uppfylla krav enligt lagar och regler eller om det behövs med hänsyn till förändringar i Conrab Optos verksamhet.

Vid sådana förhållanden kommer Conrab Opto att på lämpligt sätt se till att tillhandahålla information till dig som berörs av ändringarna enligt tillämpliga krav. Aktuell information kommer att finnas tillgänglig i denna integritetspolicy, på Conrab Optos webbplats och/eller tillhandahållas på andra sätt.

Efterlevnad av Dataskyddsförordningen

Tveka inte att kontakta Conrab Opto om du av någon anledning är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter. Om du ändå skulle anse att dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen inte har tillgodosetts, har du rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Mer information om hur det går till finner du på www.datainspektionen.se.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta Conrab Opto om du har synpunkter eller frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om du har frågor om denna integritetspolicy. Vi kan kontaktas på integrity (at) conrab.se.

Cookiepolicy